Terms and Conditions

Artikel 1 – Definitioner

 1. I dessa allmänna villkor används följande termer i följande betydelse, om inte annat uttryckligen anges.
 2. Erbjudande: alla erbjudanden eller offerter till kunden för tillhandahållande av tjänster av Global Traffic.
 3. Tjänster: Global Traffic väljer ut en eller flera prenumerationsformer för Kunden på olika dejtingsajter och tillhandahåller (icke-bindande) (dejtingsajt) förslag på erotisk chatt med falska profiler på dessa dejtingsidor.
 4. Tjänsteleverantör: Det privata företaget med begränsat ansvar Filiate BV, bildat enligt nederländsk lag, etablerat i Nederländerna och som erbjuder tjänster till kunden nedan: Global Traffic .
 5. Klient: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet som har utsetts av Global Traffic, har tillhandahållit projekt till Global Traffic för tjänster som utförs av Global Traffic, eller till vilken Global Traffic har ett förslag baserat på ett gjort avtal.
 6. Avtal: alla avtal och andra förpliktelser mellan Kunden och Global Traffic, samt förslag från Global Traffic för tjänster som tillhandahålls av Global Traffic till Kunden och som accepteras av Kunden och som har accepterats och utförts av Global Traffic med vilka dessa allmänna villkor är en oskiljaktig form helhet.

Artikel 2 – Tillämpning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje Erbjudande från Global Traffic, varje Avtal mellan Global Traffic och Kunden och för varje tjänst som erbjuds av Global Traffic.
 2. Innan ett avtal ingås kommer Kunden att förses med dessa allmänna villkor. Om detta inte är rimligt möjligt kommer Global Traffic att indikera för Kunden hur Kunden kan se de allmänna villkoren.
 3. Avvikelse från dessa allmänna villkor är inte möjlig. I undantagsfall kan de allmänna villkoren frångås i den mån detta uttryckligen skriftligen har avtalats med Global Traffic.
 4. Dessa allmänna villkor gäller även för ytterligare, ändrade och uppföljande beställningar från Kunden.
 5. Kundens allmänna villkor är undantagna.
 6. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltiga, kommer de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor att förbli i kraft, och de ogiltiga/ogiltiga bestämmelserna kommer att ersättas av en bestämmelse med samma innebörd som den ursprungliga bestämmelsen.
 7. Otydligheter om innehåll, förklaring eller situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas och förklaras i andan i dessa allmänna villkor.
 8. Tillämpligheten av artiklarna 7:404 i den nederländska civillagen och 7:407 punkt 2 i den nederländska civillagen är uttryckligen utesluten.
 9. Om det hänvisas till henne/honom i dessa allmänna villkor ska detta också tolkas som en hänvisning till honom/honom/hans, om och i den mån det är tillämpligt.
 10. I det fall Global Traffic inte alltid har krävt efterlevnad av dessa allmänna villkor, behåller den sin rätt att kräva efterlevnad helt eller delvis av dessa allmänna villkor.
 11. De allmänna (användar)villkoren för den relevanta dejtingsidan gäller i enlighet med dessa allmänna villkor.

Artikel 3 – Erbjudandet

 1. Alla erbjudanden från Global Traffic är utan förpliktelser, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om Erbjudandet är begränsat eller giltigt under särskilda villkor kommer detta uttryckligen att anges i Erbjudandet.
 2. Global Traffic har rätt att vägra Avtalet med en (potentiell) Kund av ett giltigt skäl för Global Traffic.
 3. Erbjudandet innehåller en beskrivning av de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt specificerad för att Kunden ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Eventuell information i erbjudandet är endast en indikation och kan inte utgöra grund för någon ersättning eller upplösning av Avtalet.
 4. Erbjudanden eller offerter gäller inte automatiskt för uppföljningsorder.
 5. Leveranstider i Global Traffics erbjudande är i princip vägledande och berättigar vid överskridande inte Kunden till uppsägning eller ersättning, om inte annat uttryckligen avtalats.

Artikel 4 – Ingående av avtalet

 1. Avtalet ingås i det ögonblick som Kunden har accepterat ett Erbjudande eller Avtal från Global Traffic genom att fylla i detaljer via Global Traffics hemsida och Global Traffic har bekräftat Kundens begäran.
 2. Global Traffic har rätt att häva (undertecknat) Avtalet inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av godkännandet.
 3. Global Traffic är inte bunden av ett Erbjudande om Kunden rimligen kunde ha förväntat sig eller borde ha förstått eller borde ha förstått att Erbjudandet innehåller ett uppenbart misstag eller fel. Kunden kan inte härleda några rättigheter från detta misstag eller fel.
 1. Om Kunden avbryter en beställning som redan har bekräftats, debiteras Kunden för de kostnader som redan uppstått (inklusive nedlagd tid).
 2. Alla avtal som ingås med Global Traffic eller ett projekt som tilldelats av Kunden till Global Traffic förblir hos företaget och inte med en enskild person som är associerad med Global Traffic.
 3. Kunden har rätt till återkallelse under den lagstadgade perioden på 14 dagar, om inte Global Traffic redan har påbörjat Tjänsterna med Kundens tillstånd. Kunden avsäger sig sin ångerrätt genom detta tillstånd.
 4. Om Avtalet ingås av flera Kunder är varje Kund individuellt och solidariskt ansvarig för fullgörandet av alla förpliktelser som följer av Avtalet.

Artikel 5 – Avtalets löptid

 1. Avtalet ingås för en bestämd tid. Uppdragets varaktighet beror också på externa faktorer, inklusive men inte begränsat till kvaliteten och leveransen i rätt tid av den information som Global Traffic erhåller från Kunden.
 2. Såväl Kunden som Global Traffic kan upplösa Avtalet på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av Avtalet om den andra parten har meddelats skriftligt försummelse och den getts skälig frist att fullgöra sina åtaganden och det fortfarande inte fullgör sina skyldigheter. följ sedan korrekt. Detta inkluderar även Kundens betalnings- och samarbetsförpliktelser.
 3. Upplösningen av Avtalet påverkar inte Kundens betalningsskyldighet då Global Traffic redan har utfört arbete eller levererat tjänster vid upplösningstillfället. Kunden ska betala den överenskomna avgiften.
 4. Parter kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan via e-post.
 5. Vid förtida uppsägning av Avtalet är Kunden skyldig Global Traffic de kostnader som faktiskt uppkommit fram till den tidpunkten till överenskommen (tim)pris. Tidsregistreringen av Global Traffic är ledande i detta.
 6. Såväl Kunden som Global Traffic kan skriftligen säga upp Avtalet, helt eller delvis, utan ytterligare varsel, med omedelbar verkan om någon av parterna beviljas moratorium, konkurs har lämnats in eller det berörda företaget upphör att förfalla. att likvidera. Om en situation enligt ovan inträffar är Global Traffic aldrig skyldig att återbetala redan mottagna pengar och/eller ersättning.

Artikel 6 – Utförande av tjänsten

 1. Om Kunden avbryter en beställning som redan har bekräftats, debiteras Kunden för de kostnader som redan uppstått (inklusive nedlagd tid).
 2. Alla avtal som ingås med Global Traffic eller ett projekt som tilldelats av Kunden till Global Traffic förblir hos företaget och inte med en enskild person som är associerad med Global Traffic.
 3. Kunden har rätt till återkallelse under den lagstadgade perioden på 14 dagar, om inte Global Traffic redan har påbörjat Tjänsterna med Kundens tillstånd. Kunden avsäger sig sin ångerrätt genom detta tillstånd.
 4. Om Avtalet ingås av flera Kunder är varje Kund individuellt och solidariskt ansvarig för fullgörandet av alla förpliktelser som följer av Avtalet.

Artikel 5 – Avtalets löptid

 1. Avtalet ingås för en bestämd tid. Uppdragets varaktighet beror också på externa faktorer, inklusive men inte begränsat till kvaliteten och leveransen i rätt tid av den information som Global Traffic erhåller från Kunden.
 2. Såväl Kunden som Global Traffic kan upplösa Avtalet på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av Avtalet om den andra parten har meddelats skriftligt försummelse och den getts skälig frist att fullgöra sina åtaganden och det fortfarande inte fullgör sina skyldigheter. följ sedan korrekt. Detta inkluderar även Kundens betalnings- och samarbetsförpliktelser.
 3. Upplösningen av Avtalet påverkar inte Kundens betalningsskyldighet då Global Traffic redan har utfört arbete eller levererat tjänster vid upplösningstillfället. Kunden ska betala den överenskomna avgiften.
 4. Parter kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan via e-post.
 5. Vid förtida uppsägning av Avtalet är Kunden skyldig Global Traffic de kostnader som faktiskt uppkommit fram till den tidpunkten till överenskommen (tim)pris. Tidsregistreringen av Global Traffic är ledande i detta.
 6. Såväl Kunden som Global Traffic kan skriftligen säga upp Avtalet, helt eller delvis, utan ytterligare varsel, med omedelbar verkan om någon av parterna beviljas moratorium, konkurs har lämnats in eller det berörda företaget upphör att förfalla. att likvidera. Om en situation enligt ovan inträffar är Global Traffic aldrig skyldig att återbetala redan mottagna pengar och/eller ersättning.

Artikel 6 – Utförande av tjänsten

 1. Global Traffic kommer att göra allt för att utföra den överenskomna tjänsten med största möjliga omsorg, vilket kan förväntas av en bra tjänsteleverantör. Global Traffic garanterar en professionell och oberoende service. Alla tjänster utförs på grundval av en bästa ansträngningsskyldighet, såvida inte ett resultat uttryckligen har överenskommits skriftligen som beskrivs i detalj.
 2. Avtalet på grundval av vilket Global Traffic tillhandahåller tjänsterna är ledande för tjänsternas storlek och omfattning. Avtalet kommer endast att utföras till förmån för kunden. Tredje part kan inte härleda några rättigheter från innehållet i Tjänsterna som utförs i samband med Avtalet.
 3. Informationen och uppgifterna som tillhandahålls av kunden är grunden för de tjänster som erbjuds av Global Traffic och priserna är baserade. Global Traffic har rätt att justera sina tjänster och priser om den lämnade informationen visar sig vara felaktig och/eller ofullständig.
 4. Vid utförandet av Tjänsterna är Global Traffic inte skyldig eller skyldig att följa Kundens instruktioner om detta ändrar innehållet eller omfattningen av de överenskomna Tjänsterna. Om instruktionerna leder till ytterligare arbete för Global Traffic är Kunden skyldig att betala de extra merkostnaderna i enlighet med detta på grundval av en ny offert.
 5. Global Traffic har rätt att anlita tredje part för utförandet av Tjänsterna efter eget gottfinnande.
 6. Om uppdragets art och varaktighet kräver det, kommer Global Traffic att hålla Kunden underrättad om framstegen under tiden på överenskommet sätt.
 1. Utförandet av Tjänsterna baseras på den information som kunden tillhandahåller. Om informationen måste ändras kan det få konsekvenser för eventuell fastställd planering. Global Traffic ansvarar aldrig för justering av tidtabellen. Om igångsättandet, framskridandet eller leveransen av Tjänsterna försenas på grund av till exempel att Kunden inte har tillhandahållit all begärd information eller inte tillhandahållit den i tid eller i önskat format, inte tillhandahåller tillräckligt samarbete, har ett eventuellt förskott inte mottagits i tid av Global Traffic eller omständigheter, som står på Kundens bekostnad och risk, finns en försening, Global Traffic har rätt till en rimlig förlängning av leverans- eller färdigställandeperioden. Alla skador och merkostnader till följd av dröjsmål på grund av en orsak som nämnts ovan står för Kundens räkning och risk.
 2. Global Traffic informerar Kunden om att Kunden hänvisas till tredje parts webbplatser och att Global Traffic endast hjälper Kunden att hitta en dejtingsajt som bäst passar Kundens önskemål.
 3. Global Traffic informerar kunden om att chatt på dessa webbplatser endast sker med fiktiva profiler som avsetts av den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader. Fysiska överenskommelser med dessa fiktiva profiler är därför inte möjliga.
 4. Global Traffic erbjuder kunden möjligheten att neka åtkomst till Global Traffic-webbplatsen samt tillgång till dejtingwebbplatserna i händelse av att Global Traffic eller någon av de anslutna dejtingsajterna anser att klienten bör skyddas mot sitt eget onlinebeteende . Global Traffic kommer i så fall inte att lägga nya förslag på chatt via dejtingsajter under blockeringen.

Artikel 7 – Kundens skyldigheter

 1. Kunden är skyldig att tillhandahålla all information som efterfrågas av Global Traffic samt relevanta bilagor och tillhörande information och data i god tid och/eller innan arbetets start och i önskad form i syfte att få ett korrekt och effektivt utförande. i avtalet. Om detta misslyckas kanske Global Traffic inte fullt ut kan implementera och/eller leverera de relevanta dokumenten. Konsekvenserna av en sådan situation är alltid på kundens bekostnad och risk.
 2. Global Traffic är inte skyldigt att kontrollera riktigheten och/eller fullständigheten av den information som lämnas till den eller att uppdatera Kunden med avseende på informationen om den har förändrats över tid, och Global Traffic är inte heller ansvarig för informationens riktighet och fullständighet sammanställs av Global Traffic för tredje part och/eller tillhandahålls till tredje part inom ramen för avtalet.
 3. Global Traffic kan, om det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, begära ytterligare information. Om detta inte sker har Global Traffic rätt att avbryta sin verksamhet tills informationen har mottagits, utan att vara skyldig att betala någon ersättning av någon anledning gentemot Kunden. Vid ändrade förhållanden ska Kunden meddela Global Traffic omedelbart eller senast 3 arbetsdagar efter att ändringen blivit känd.

Artikel 8 – Förslag

 1. Global Traffic kan på uppdrag att göra råd, handlingsplan, utformning, rapportering, planering och/eller rapportering till förmån för tjänsten. Innehållet i detta är inte bindande och endast av rådgivande karaktär, men Global Traffic kommer att iaktta sina omsorgsplikter. Kunden bestämmer själv och under eget ansvar om han vill följa råden.
 2. De råd och/eller förslag som Global Traffic lämnar, oavsett form, kan aldrig betraktas som bindande råd och/eller förslag.
 3. På Global Traffics första begäran är uppdragsgivaren skyldig att bedöma de förslag som han lämnat. Om Global Traffic försenas i sitt arbete på grund av att Kunden inte eller inte i rätt tid lämnar en bedömning av ett förslag från Global Traffic, är Kunden alltid ansvarig för de följder som uppstår, såsom förseningar.
 4. Tjänstens karaktär innebär att resultatet alltid beror på externa faktorer som kan påverka Global Traffics rapporter och råd och/eller förslag, såsom kvalitet, korrekthet och snabb leverans av erforderlig information och data. av kunden och dess anställda. Kunden garanterar kvaliteten och rätt tid och korrekt leverans av erforderlig information och information.
 5. Kunden kommer skriftligen att meddela Global Traffic innan arbetet påbörjas om alla omständigheter som är eller kan vara viktiga, inklusive eventuella punkter och prioriteringar som Kunden önskar uppmärksamhet.

Artikel 9 – Ytterligare aktiviteter och ändringar

 1. Om det under fullgörandet av Avtalet visar sig att Avtalet behöver justeras, eller om ytterligare arbete krävs på Kundens begäran för att uppnå önskat resultat för Kunden, är Kunden skyldig att bekosta detta merarbete enl. med den överenskomna taxan. . Global Traffic är inte skyldig att följa denna begäran och kan kräva att Kunden sluter ett separat Avtal för detta ändamål och/eller hänvisar det till en auktoriserad tredje part.
 2. Om tilläggsarbetet är resultatet av Global Traffics försummelse, Global Traffic gjort en felaktig uppskattning eller rimligen kunnat förutse det aktuella arbetet, kommer dessa kostnader inte att föras över på Kunden.

Artikel 10 – Gratis tjänster

Global Traffics tjänst är helt gratis. Global Traffic kommer aldrig att debitera kunden kostnader för sina tjänster.

Article 11 – Privacy, data processing and security

 1. Global Traffic hanterar kundens (personliga) uppgifter med omsorg och kommer endast att använda dem i enlighet med gällande standarder. På begäran kommer Global Traffic att informera den registrerade om detta.
 2. Kunden är ansvarig för behandlingen av uppgifter som behandlas med hjälp av en tjänst från Global Traffic. Kunden garanterar också att innehållet i uppgifterna inte är olagligt och inte inkräktar på tredje parts rättigheter. I detta sammanhang håller Kunden Global Traffic skadeslös mot alla (rättsliga) anspråk relaterade till dessa uppgifter eller genomförandet av Avtalet.
 3. Om Global Traffic är skyldigt att tillhandahålla informationssäkerhet enligt Avtalet, kommer denna säkerhet att uppfylla de överenskomna specifikationerna och en säkerhetsnivå som, med hänsyn till den senaste tekniken, uppgifternas känslighet och de relaterade kostnaderna. , är inte orimligt.

Artikel 12 – Avstängning och upplösning

 1. Global Traffic har rätt att behålla de data, datafiler med mera som den har tagit emot eller realiserat av den om Kunden ännu inte (helt) har fullgjort sina betalningsförpliktelser. Denna rätt förblir i full kraft om en anledning till Global Traffic är motiverad, vilket motiverar avstängning i så fall.
 2. Global Traffic har rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser så snart Kunden är i brist på fullgörande av någon skyldighet som följer av Avtalet, inklusive försenad betalning av sina fakturor. Avstängningen kommer omedelbart att bekräftas skriftligen till Kunden.
 3. I så fall ansvarar Global Traffic inte för skada, oavsett anledning, till följd av avstängning av sin verksamhet.
 4. Avstängningen (och/eller upplösningen) påverkar inte Kundens betalningsskyldighet för redan utfört arbete. Därutöver är Kunden skyldig att ersätta Global Traffic för eventuell ekonomisk förlust som Global Traffic lider till följd av Kundens försummelse.

Artikel 13 – Force majeure

 1. Global Traffic är inte ansvarigt om det inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet till följd av en force majeure-situation.
 2. Force majeure från Global Traffics sida inkluderar i alla fall, men är inte begränsat till: (i) force majeure hos Global Traffics leverantörer, (ii) underlåtenhet att på ett korrekt sätt fullgöra skyldigheter hos leverantörer som Kunden eller dess tredje part föreskrivit eller rekommenderas till Global Traffic, (iii) defekt programvara eller tredje part som är involverad i utförandet av tjänsten, (iv) statliga åtgärder, (v) fel på el, internet, datanätverk och/eller telekommunikationsanläggningar, (vi) sjukdom hos anställda hos Global Traffic eller rådgivare som anlitas av den och (vii) andra situationer som, enligt Global Traffics uppfattning, ligger utanför dess kontroll som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörandet av dess skyldigheter.
 3. Vid force majeure har båda Parterna rätt att helt eller delvis upplösa Avtalet. Alla kostnader som uppkommit före Avtalets upplösning kommer i så fall att betalas av Kunden. Global Traffic är inte skyldigt att ersätta Kunden för eventuella förluster som orsakats av sådan återkallelse.

Artikel 14 – Ansvarsbegränsning

 1. Om något resultat som fastställts i Avtalet inte uppnås, kommer en brist från Global Traffics sida endast att anses föreligga om Global Traffic uttryckligen har utlovat detta resultat vid godtagandet av Avtalet.
 2. Vid en hänförlig brist från Global Traffics sida är Global Traffic endast skyldig att betala eventuell ersättning om Kunden har meddelat Global Traffic försummelse inom 14 dagar efter upptäckten av bristen och Global Traffic inte därefter har åtgärdat denna brist inom rimlig tid. återhämtat sig. Meddelandet om försummelse ska lämnas skriftligen och innehålla en sådan korrekt beskrivning/underbyggnad av bristen, så att Global Traffic kan reagera adekvat.
 3. Global Traffic erbjuder endast en icke-bindande tjänst som kunden kan använda utan kostnad och erbjuder aldrig garantier för användningen av sina tjänster. Global Traffic undantar allt ansvar gentemot Kunden i den mån en lagstadgad bestämmelse inte motsätter sig detta. Om utförandet av tjänsten leder till ansvar för Global Traffic gentemot Kunden, är detta ansvar begränsat till Kundens direkta skada, dock högst 100 euro.
 4. Global Traffic utesluter uttryckligen allt ansvar för följdskador. Global Traffic ansvarar inte för indirekt skada, handelsförlust, utebliven vinst och/eller liden förlust, förlorade besparingar, skada på grund av affärsavbrott, kapitalförluster, förseningsskador, ränteskador och immateriella skador.
 5. Kunden håller Global Traffic skadeslös mot alla anspråk från tredje part till följd av ett fel till följd av en tjänst som tillhandahållits av Kunden till tredje part och som även bestod av Tjänster tillhandahållna av Global Traffic, om inte Kunden kan visa att skadan orsakades enbart av tjänsten från Global Traffic.
 6. Global Traffic ansvarar inte om Kunden antar att han chattar med en fysisk person. Global Traffic har påpekat för Kunden att det rör sig om fysiska profiler på tredje parts webbplatser som Global Traffic har lämnat förslag på. Global Traffic kommer inte att återbetala några pengar som betalats av klienten till dejtingsajterna för att chatta med profiler.
 7. Eventuella råd och/eller förslag från Global Traffic, baserade på information som är ofullständig och/eller felaktigt tillhandahållen av Kunden, utgör aldrig ansvarsskyldighet från Global Traffics sida.
 8. Innehållet i råden och/eller förslaget från Global Traffic är inte bindande och är endast av rådgivande karaktär. Kunden bestämmer själv och på eget ansvar om den kommer att följa de förslag och råd och/eller förslag från Global Traffic som nämns häri. Alla konsekvenser som följer av uppföljningen av råden och/eller förslaget är för Kundens räkning och risk. Kunden är när som helst fri att göra sina egna val som avviker från råden från Global Traffic. Global Traffic är inte bunden av någon form av återbetalning om så är fallet.
 9. Om en tredje part anlitas av eller på uppdrag av klienten, är Global Traffic aldrig ansvarigt för åtgärder och råd och/eller förslag från tredje part som anlitas av klienten, samt för bearbetning av resultaten (av råd och /eller förslag) av det råd och/eller förslag som utarbetats av Kunden. tredje part som är engagerad i Global Traffic tillhandahåller sina egna råd och/eller förslag.
 10. Global Traffic garanterar inte en korrekt och fullständig överföring av innehållet i och e-post som skickats av/på uppdrag av Global Traffic, och inte heller för dess mottagande i tid.
 11. Alla anspråk från Kunden på grund av brister från Global Traffics sida förfaller om dessa inte skriftligen och med skäl har anmälts till Global Traffic inom ett år efter det att Kunden fick kännedom om eller skäligen kunde ha varit

Artikel 15 – Sekretess

 1. Global Traffic och kunden åtar sig att upprätthålla konfidentialitet för all konfidentiell information som erhålls i samband med ett uppdrag. Sekretess följer av uppdraget och ska även förutsättas om det rimligen kan förväntas att det rör sekretessbelagd information. Sekretess gäller inte om informationen i fråga redan är offentlig/allmänt känd, informationen inte är konfidentiell och/eller informationen inte har lämnats ut till Global Traffic under Avtalet med Kunden och/eller erhållits av Global Traffic på annat sätt . .
 2. Särskilt avser sekretessen råd, rapporter, utformningar, arbetssätt och/eller rapportering om uppdrag av Kunden som upprättats av Global Traffic. Kunden är uttryckligen förbjuden att dela dess innehåll med anställda som inte är behöriga att ta del av detta och med (obehörig) tredje part. Global Traffic iakttar dessutom alltid den försiktighet som krävs vid hanteringen av all affärskänslig information som tillhandahålls av Kunden.
 3. Om Global Traffic är skyldigt att tillhandahålla den konfidentiella informationen till lagen eller behörig domstol eller en utsedd tredje part på grundval av en lagstadgad bestämmelse eller ett domstolsbeslut och Global Traffic inte kan åberopa en rätt till tystnadsplikt, är Global Traffic inte skyldig att betala någon ersättning och ger inte Kunden någon grund för upplösning av Avtalet.
 4. Överföring eller spridning av information till tredje part och/eller publicering av uttalanden, råd eller produktioner som tillhandahålls av Global Traffic till tredje part kräver skriftligt tillstånd från Global Traffic, om inte sådant tillstånd uttryckligen har överenskommits i förväg. Kunden kommer att hålla Global Traffic skadeslös mot alla anspråk från sådan tredje part som ett resultat av tillit till sådan information som sprids utan skriftligt medgivande från Global Traffic.
 5. Global Traffic och klienten ålägger även tredje part konfidentialitetsskyldighet som ska anlitas av dem.

Avsnitt 16 – Immateriella rättigheter

 1. Alla IP-rättigheter och upphovsrätter för Global Traffic, inklusive men inte begränsat till alla konstruktioner, modeller, rapporter och råd, tillkommer exklusivt Global Traffic och överförs inte till Kunden om inte annat uttryckligen överenskommits.
 2. Om det har avtalats att en eller flera av de ovan nämnda föremålen eller verken av Global Traffic kommer att överföras till Kunden, har Global Traffic rätt att sluta ett separat Avtal för detta och att kräva lämplig ekonomisk ersättning från Kunden. Sådan ersättning måste betalas av Kunden innan denne förvärvar relevanta föremål eller arbetar med de IP-rättigheter som vilar på dem.
 3. Kunden är förbjuden att avslöja och/eller multiplicera, ändra eller tillgängliggöra för tredje part (inklusive användning för kommersiella ändamål) alla dokument och mjukvara på vilka Global Traffics IP-rättigheter och upphovsrätter vilar, utan uttryckligt skriftligt meddelande i förväg. tillstånd från Global Traffic. Om Kunden vill göra ändringar i artiklar som levereras av Global Traffic måste Global Traffic uttryckligen samtycka till de avsedda ändringarna.
 4. Kunden är förbjuden att använda de föremål och dokument som Global Traffics immateriella rättigheter vilar på annat än vad som överenskommits i Avtalet.
 5. Parterna kommer att informera varandra och gemensamt vidta åtgärder om ett intrång i immateriella rättigheter inträffar.

Artikel 17 – Friskrivningsklausul och informationens riktighet

 1. Kunden är själv ansvarig för riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av all data, information, dokument och/eller dokument, oavsett form, som den tillhandahåller till Global Traffic inom ramen för ett avtal, såväl som för de uppgifter som kunden tillhandahåller. tar emot från erhållna från tredje part och som har tillhandahållits Global Traffic för utförandet av Tjänsten.
 2. Kunden håller Global Traffic skadeslös från allt ansvar till följd av underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter, eller underlåtenhet att göra detta i tid, med avseende på tillhandahållande i rätt tid av alla korrekta, tillförlitliga och fullständiga uppgifter, information, dokument och/eller dokument .
 3. Kunden håller Global Traffic skadeslös mot alla anspråk från Kunden och tredje parter som anlitats av den eller arbetar under den, samt från klienter till Kunden, baserat på underlåtenhet att (i tid) erhålla några subventioner och/eller tillstånd som krävs i sammanhanget för genomförandet av avtalet.
 4. Kunden håller Global Traffic skadeslös mot alla anspråk från tredje part som härrör från det arbete som utförts åt Kunden, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter på de data och information som Kunden tillhandahåller och som kan användas vid fullgörandet av Avtalet och /eller kundens handlingar eller försummelser gentemot tredje part.
 5. Om Kunden förser Global Traffic med elektroniska filer, mjukvara eller informationsbärare, garanterar Kunden att dessa är fria från virus och defekter.

Artikel 18 – Klagomål

 1. Om Kunden inte är nöjd med Global Traffics tjänst eller på annat sätt har klagomål på utförandet av sitt uppdrag, är Kunden skyldig att anmäla dessa klagomål så snart som möjligt, dock senast inom 7 kalenderdagar efter det relevanta skälet. som ledde till klagomålet. Rapportera. Klagomål kan rapporteras muntligt eller skriftligt via [email protected] med ämnet “Klagomål”.
 2. Klagomålet måste vara tillräckligt underbyggt och/eller förklarat av Kunden för att Global Traffic ska kunna hantera klagomålet.
 3. Global Traffic kommer att besvara klagomålet så snart som möjligt, men senast 7 kalenderdagar efter mottagandet av klagomålet.
 4. Parterna ska försöka nå en lösning tillsammans.

Artikel 19 – Tillämplig lag

 1. Rättsförhållandet mellan Global Traffic och klienten styrs av holländsk lag.
 2. Global Traffic har rätt att ändra dessa allmänna villkor och kommer att informera Kunden om detta.
 3. I händelse av översättningar av dessa allmänna villkor ska den nederländska versionen ha företräde.
 4. Alla tvister som uppstår från eller i samband med avtalet mellan Global Traffic och kunden kommer att avgöras av behörig domstol vid distriktsdomstolen i Rotterdam, såvida inte tvingande bestämmelser utser en annan behörig domstol.

Ridderkerk, 24 mars 2022

Sekretesspolicy

Få personlig information:

Om du använder Global Traffics tjänster tillhandahåller du själv ett antal personuppgifter till Global Traffic, eller så erhålls personuppgifter från dig inom ramen för avtalet. Med personuppgifter avses alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Kategorier av personuppgifter

Global Traffic processes the following categories of personal data:

 1. Contact and name and address details;
 2. Account information, including your password and username;
 3. Other personal data provided by you.

Purpose of the processing

Global Traffic behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Kontakt- och namn- och adressuppgifter;

Kontoinformation, inklusive ditt lösenord och användarnamn;

Övriga personuppgifter som du tillhandahåller.

Syftet med behandlingen

De personuppgifter som behandlas av Global Traffic är avsedda att:

För att kontakta dig för att informera dig om de tjänster du har köpt och deras implementering;

utföra sina tjänster;

Förbättra tjänsten;

göra betalningar;

Efterlevnad av juridiska skyldigheter;

Göra marknadsförings- och kommunikationsuttryck;

Förbättra webbplatsen genom att analysera besökarnas beteende på webbplatsen;

skicka nyhetsbrev;

Datautbyte med tredje part för utförandet av tjänsten.

Behandling av personuppgifter är endast möjlig på följande grunder: (i) rättslig skyldighet, (ii) utförande av avtalet, (iii) erhållit (uttryckligt) tillstånd från de registrerade och (iv) berättigat intresse. Personuppgifter behandlas vid tillhandahållande av tjänster från Global Traffic. Global Traffic behandlar endast uppgifter som Global Traffic anser nödvändiga för att (förbättra) tjänsten och hanterar de (personliga) uppgifter som den har samlat in om dig och din användning av tjänsterna med omsorg. Grunden för att behandla dessa uppgifter är det avtal du har ingått med Global Traffic. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas genom att besöka webbplatsen knullkontaktx.se om du har gett tillstånd till detta.

Behöver bearbetning

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra tjänsten. De tjänster som Global Traffic erbjuder kan inte utföras fullt ut utan behandling av dina personuppgifter. Om ditt uttryckliga tillstånd krävs för specifika ändamål med avseende på personuppgifterna måste du ge tillstånd till detta separat.

Automatiserat beslutsfattande

Det finns inget automatiserat beslutsfattande.

Lagringsperiod

De personuppgifter som behandlas av Global Traffic lagras i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Om en längre lagringstid är nödvändig med stöd av lagstiftning eller förordningar kommer personuppgifterna att sparas längre i enlighet med dessa krav. Alla (erhållna) personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är absolut nödvändigt.

Behöver bearbetning

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra tjänsten. De tjänster som Global Traffic erbjuder kan inte utföras fullt ut utan behandling av dina personuppgifter. Om ditt uttryckliga tillstånd krävs för specifika ändamål med avseende på personuppgifterna måste du ge tillstånd till detta separat.

Automatiserat beslutsfattande

Det finns inget automatiserat beslutsfattande.

Lagringsperiod

De personuppgifter som behandlas av Global Traffic lagras i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Om en längre lagringstid är nödvändig med stöd av lagstiftning eller förordningar kommer personuppgifterna att sparas längre i enlighet med dessa krav. Alla (erhållna) personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är absolut nödvändigt.

Behandling av tredje part

Global Traffic delar endast personuppgifter med tredje part om detta är absolut nödvändigt för genomförandet av ett avtal och för att följa relevanta lagar och förordningar. Inga personuppgifter säljs. Global Traffic kan ha en juridisk skyldighet att dela personuppgifter med tredje part. Om personuppgifter delas med tredje part ingås behandlingsavtal för detta. De tredje parter som personuppgifter delas med är:

Programvaruleverantörer, i syfte att utföra avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är platsdata, e-postadress och kontakt- och namn- och adressuppgifter.

Webbplatsadministratör, i syfte att verkställa avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är platsdata, e-postadress och kontakt- och namn- och adressuppgifter.

Dejtingsajter, i syfte att verkställa avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är platsdata, e-postadress och kontakt- och namn- och adressuppgifter.

Säkerhet för personuppgifter

Global Traffic tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och tar hänsyn till den senaste tekniken, implementeringskostnader, samt arten, omfattningen, sammanhanget och syftena med behandlingen och riskerna för individers rättigheter och friheter med olika sannolikhet och svårighetsgrad. , lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken.

Yngre än 16 år?

Om du är minderårig, d.v.s. yngre än 16, får du endast ge tillstånd till behandlingen av dina personuppgifter med tillstånd från en av dina föräldrar eller vårdnadshavare. Det är då viktigt att dina föräldrar eller vårdnadshavare läser detta uttalande. De kan också utöva de rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar hos oss, såsom rätten att invända mot (vidare) behandling av dina personuppgifter eller rätten att få tillgång till och korrigera dina uppgifter.

varning

Genom att använda webbplatsen godkänner du ansvarsfriskrivningen. Global Traffic förbehåller sig rätten att ändra innehållet på sin webbplats och/eller denna ansvarsfriskrivning när som helst utan att meddela sina kunder och/eller webbplatsanvändare om denna förändring. Webbplatsens innehåll har sammanställts med största möjliga omsorg, men kan trots detta innehålla eventuella felaktigheter eller vara ofullständig. Global Traffic tar inget som helst ansvar för skador orsakade av eller till följd av användningen av webbplatsen. Användningen av denna webbplats sker helt på bekostnad och risk för en användare av webbplatsen. Inga rättigheter kan härledas från innehållet på webbplatsen. Alla texter på webbplatsen är upphovsrättsskyddade och ägs av Global Traffic i den mån de inte tillhör tredje part..

inreseförbud

Global Traffic erbjuder en förmedlingstjänst som sätter dig i kontakt med den dejtingsajt som med största sannolikhet passar dig baserat på den information du lämnar. På denna dejtingsajt kan du ha en rolig (erotisk) chatt på nätet med fiktiva profiler. Dejtingsajten innehåller därför (delvis) fiktiva profiler. Du kan inte boka ett fysiskt möte med dessa fiktiva profiler.

Vi hoppas att du gillar att chatta. Vissa av våra kunder tycker ibland att det är för roligt att chatta via en dejtingsajt. Som ett resultat spenderar de mer tid på denna dejtingsajt än de vill.

Om du märker att du spenderar för mycket tid på dejtingsidan kan du välja att begära ett förbud mot den aktuella dejtingsidan. Din IP-adress och e-postadress kommer då att blockeras från denna dejtingsajt i 12 månader, så att du inte längre kan använda dejtingsajten och/eller Global Traffics tjänster. För ett sådant frivilligt åtkomstförbud, vänligen kontakta [email protected]. Om du skickar in detta frivilliga förbud mot tillgång till Global Traffic kommer vi att kommunicera detta till den relevanta dejtingsajt som du är ansluten till samt till alla andra dejtingsajter som vi har nära kopplingar till.

Innan vi nekar dig åtkomst till Global Traffic-webbplatsen samt de dejtingsidor som du är ansluten till kommer vi att kontrollera om det finns omständigheter som ger anledning att neka dig åtkomst. Global Traffic kan kontakta dig om detta.

Cookie uttalande

Global Traffic använder tekniska och funktionella cookies för att optimera webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas när du besöker en webbplats för att göra besökarnas användarupplevelse mer effektiv. Global Traffic kan enligt lag lagra cookies på din enhet om dessa cookies är absolut nödvändiga för att använda webbplatsen. Andra typer av cookies kräver ditt tillstånd. Vi rekommenderar att du accepterar cookies i samband med webbplatsens användarvänlighet. Besökare på webbplatsen har möjlighet att checka in.

De cookies som Global Traffic använder är funktionella cookies: dessa cookies säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt. Dessa cookies har inga konsekvenser för integriteten, så inget tillstånd behöver begäras och beviljas. Med dessa cookies lagras till exempel dina webbläsarinställningar så att vår webbplats kan ses bäst, eller att webbplatsen förblir tillgänglig (lastbalansering), men även cookies som säkerställer att inga andra cookies får placeras (no-follow).

Med ditt tillstånd placerar vi ”tracking cookies” på din dator. Vi använder dessa cookies för att hålla reda på vilka sidor du besöker, för att skapa en profil av ditt beteende online. Denna profil är inte kopplad till ditt namn, adress, e-postadress och liknande, utan endast för att skräddarsy annonser till din profil så att de är så relevanta för dig som möjligt.

Cookies från Google placeras också på Global Traffic-webbplatsen i syfte att använda Google Analytics. Vi sparar ingen information om vad du gör på internet. Google Analytics kan krävas av tillämpliga lagar och förordningar för att ge åtkomst till denna data. Det innebär att Global Traffic inte kan koppla information till en fysisk person. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta [email protected].

Använd sociala medier

Global Traffic använder cookies från tredje part för att optimera webbplatsen. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på webbplatsen. Tredje part menar Google Analytics och sociala medier (LinkedIn, Facebook, Twitter). Det relevanta företagets integritets- och cookiepolicy gäller användningen av cookies från andra företag (tredje part). När du klickar på knappen Sociala medier på webbplatsen placeras en social media-cookie. Detta gör att Social Media-partiet kan känna igen din IP-adress så snart du delar en artikel från webbplatsen. För cookies från sociala mediepartier och de data och/eller personuppgifter de samlar in med dem, hänvisar Global Traffic dig till dessa parters integritets- och cookieuttalanden.

Webbläsarinställningar

Om du inte vill att webbplatser ska placera cookies på din enhet som du använder för att visa webbplatsen kan du justera dina webbläsarinställningar. Innan en cookie placeras får du en varning och du måste ge tillåtelse för cookien. Underlåtenhet att göra det kan till exempel leda till att webbplatsen inte fungerar som den ska. Du kan justera inställningarna för din webbläsare så att din webbläsare vägrar alla cookies och även cookies från tredje part. Du kan också radera placerade cookies. För detta måste du justera inställningarna för din webbläsare via inställningar och sedan kan du justera sekretessinställningarna.

Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser som är anslutna till denna webbplats med hjälp av länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

Right of data subjects

Som registrerad har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång;
Som registrerad har du rätt att få ett definitivt svar på om dina personuppgifter behandlas eller inte och i så fall inspektera behandlingen av dem.

Rätt till rättelse;
Du har rätt att få rättelse och komplettering av felaktiga uppgifter.

Rätt till radering;
En registrerad måste få radering av personuppgifter som rör honom/henne utan onödigt dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandlingen;
Som registrerad har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta Global Traffic för detta.

Rätt till dataportabilitet;
En registrerad har rätt att få de personuppgifter om honom/henne som han/hon har lämnat till Global Traffic i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form, och även att överföra dessa uppgifter till Global Traffic utan att hindras av den registeransvarige att vem det skickas. tillhandahölls.

Rätt att invända;
Den registrerade har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till hans särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom/henne, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser. Global Traffic kommer att upphöra med behandlingen av personuppgifterna såvida det inte finns tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, friheter och rättigheter i samband med utövandet, institutionen eller försvaret av rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du har ett klagomål på det sätt på vilket Global Traffic hanterar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, kan du kontakta oss via webbplatsen eller via e-post på [email protected]. För att säkerställa att du vill utöva en rättighet ber Global Traffic dig att bifoga en kopia av ditt identitetsbevis. Du kan mörklägga ditt passfoto och MRZ (remsa med siffror längst ner) för att skydda din integritet. Global Traffic kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, men senast inom 4 veckor. Du kan också lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Detta är det behöriga tillsynsorganet. Du kan kontakta oss via denna länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Ändringar av integritetspolicyn

Global Traffic kan ändra sekretesspolicyn när som helst. Den senaste versionen publiceras på hemsidan. Håll därför alltid utkik på hemsidan för den senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

Vårt företagsuppgifter

Kundtjänst:
E-post: [email protected]

knullkontaktx.se ägs av Global Traffic

Adress:
Filiate BV handlar under namnet Global Traffic
Gieterijstraat 87
2984AB, Ridderkerk

Nyaste medlemmarna som söker efter en knull kontakt